RODO

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku  nowego Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
PPHU POLSTYR zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek– jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek a także w celach marketingowych.
PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek z siedzibą w Młoszowej , NIP: 6280014927.
 2. PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
  Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.
 3. PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
  Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.
 4. PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.
5.W przypadku realizacji przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek na Państwa rzecz usługi polegającej na „Przeprowadzaniu kampanii reklamowych na portalu społecznościowym Facebook, Instagram
 1. Przetwarzanie przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek wskazanych wyżej w lit. danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek mogło w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 2. Przetwarzanie przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek wskazanych wyżej w lit. danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek
 3. Przetwarzanie przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek wskazanych wyżej w lit. danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 4. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek są: pracownicy, współpracownicy PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 5. PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 6. PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 7. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek .O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 8. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: polstyr@polstyr.com.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
 9. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym przez PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
Z poważaniem,
Zbigniew Święszek – właściciel