PROJEKTY UNIJNE


W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnych produktóW POLSTYR dla budownictwa energooszczędnego w nowatorskiej technologii z odzyskiem ciepła i redukcją strat e procesie stabilizacji „, nr. RPMP.03.04-12-0061/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,realizowanego w ramach Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. Oś priorytetowa3 Przedsiębiorcza Małopolska


PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek zaprasza do składania ofert na:


Przebudowę i rozbudowę hali produkcyjnej na działkach nr 613/20. 613/22, 613/23, 614/1, 615/1, 598/22 w Młoszowej oraz wyprodukowanie, dostarczenie maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.


Czas realizacji : marzec 2017-październik 2017

Wartość całkowita projektu: 5 203 646, 10  PLN

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wdrożenie w PPHU POLSTY autorskiej, innowacyjnej technologiiprodukcji półproduktów styropianowych – Energooszczędny sposób wytwarzania bryłystyropianu opartej o unikatowy proces produkcyjny opracowany przez dział B+Rprzedsiębiorstwa. Wdrożnie technologii pozwoli na dalsze wprowadzenie brył albo płytwarstwowo spojonych w systemie POLSTYR DUO z wprowadzeniem spojenia zwykorzystaniem wkładu węglowego  oraz papieru ceramicznego ograniczającegoprzepływ fal ultradźwiękowych, nadających sie do użytku publicznego oraz wzastosowaniu budynków rządowych i mienia wojskowego. Produkty innowacyjne w Polsce i w Europie.