HYDROGREEN

PŁYTY W KOLORZE ZIELONYM

Dane techniczne płyt POLSTYR EPS HYDRO GREEN B zostały opracowane zgodnie z normą PN-EN 13163

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja”.

1. Producent: PPHU POLSTYR

2. Kod oznaczenia wyrobu:

EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

3. Specyfikacja techniczna:

3.1. [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6 %

3.2. [PN-EN 823] Grubość: 20÷200 [mm]/ ± 2 [mm]

3.3. [PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm]

3.4. [PN-EN 825] Płaskość: 10/1000 [mm]

3.5. [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: 200 [kPa]

3.6. [PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: 150 [kPa]

3.7. [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych ( 23 oC, 50 % wilgotności względnej) : ± 0,5 %

3.8. [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48 h, 70 oC) : ± 2 %

3.9. [PN-EN 1605] Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 kPa, 80±1 oC, 48±1h) : 5 %

3.10. [PN-EN 12087] Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 3,0 %

3.11. [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E

3.12. [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λ D 0,035 [W/mK]

3.13. [PN-EN 12667] Opór cieplny:

Grubość płyty [mm]:

20

30

40

50

60

70

80

100

120

150

200

R D [m2K/W]

0,55

0,85

1,10

1,40

1,70

2,00

2,25

2,85

3,40

4,25

5,70

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania;

Izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną, w tym:

ścian piwnic i fundamentów;

Izolacja cieplna podłóg (max. obciążenie użytkowe - 4500 [kg/m2] );

Izolacja cieplna stropodachów pełnych z ograniczonym dostępem;

Izolacja cieplna tarasów;

Izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody;

Właściwości produktów są sprawdzane i oceniane zgodnie z zapisami PN-EN 13163 przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki zewnętrzne.

Wyrób wprowadzony do obrotu na podstawie systemu oceny zgodności 3.

5. Przechowywanie i wykonywanie prac.

Płyty styropianowe należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi

oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Płyty nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych.

Należy unikać stosowania i składowania płyt w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton,

benzen, nitro itp.) oraz innymi materiałami łatwopalnymi.

KARTA TECHNICZNA

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb